descriptionUniFi controller on Debian
owners Jacek Kowalski
last changeSunday, 22 September 2019 10:44 +0000
size150 KB
stats58 commits and 39 tags in 3 years, 6 months metrics
repository url
URL
https://git.jacekk.net/r/docker/unifi
R
Git
2019-09-22 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.11.46
50a3c3 diff | tree
2019-09-05 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.11.39
c6c0d4 diff | tree
2019-08-10 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.10.26
7a88bf diff | tree
2019-06-21 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.10.25
58d419 diff | tree
2019-06-16 Jacek Kowalski
Use debian as base - openjdk no longer uses Debian Java p...
252e50 diff | tree
2019-06-05 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.10.24
13727e diff | tree
2019-05-04 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.10.23
98a24e diff | tree
2019-04-09 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.10.21
fa6abf diff | tree
2019-03-13 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.10.20
f01640 diff | tree
2019-03-13 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.10.19
925c11 diff | tree
2019-02-14 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.10.17
cb54ba diff | tree
2019-02-07 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.10.12
f6b8c2 diff | tree
2018-10-10 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.9.29
f6a0c7 diff | tree
2018-09-17 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.8.30
702598 diff | tree
2018-08-18 Jacek Kowalski
Merge branch 'v5.8'
799e58 diff | tree
2018-08-18 Jacek Kowalski
Update UniFi Controller to version 5.8.28
9e6229 diff | tree
more commits...
2019-09-22 v5.11.46 Update UniFi Controller to version 5.11.46 commit | log
2019-09-05 v5.11.39 Update UniFi Controller to version 5.11.39 commit | log
2019-08-10 v5.10.26 Update UniFi Controller to version 5.10.26 commit | log
2019-06-21 v5.10.25 Update UniFi Controller to version 5.10.25 commit | log
2019-06-16 v5.10.24 Use debian as base - openjdk no longer uses Debian Java packages commit | log
all tags...
2019-09-22 master Jacek Kowalski Update UniFi Controller to version 5.11.46 log | tree | raw
2019-05-04 lts Jacek Kowalski Update UniFi Controller to version 5.6.42 log | tree | raw
2018-10-10 v5.9 Jacek Kowalski Update UniFi Controller to version 5.9.29 log | tree | raw
2018-09-17 v5.8 Jacek Kowalski Update UniFi Controller to version 5.8.30 log | tree | raw
2018-06-08 v5.7 Jacek Kowalski Add README log | tree | raw
all branches...